Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία (STA)

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία

Αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό τη διδασκαλία σε Ίδρυμα-εταίρο του εξωτερικού.

Η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν επιχορήγηση για κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία πραγματοποιείται βάσει σύντομου “Προγράμματος διδασκαλίας” (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT) που υποβάλουν οι υποψήφιοι μετά από συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής. Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πριν την αναχώρηση το τελικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας πρέπει επισήμως να συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει προς το μέλος του διδακτικού προσωπικού σχετική πρόσκληση.

Η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και πραγματοποιείται μόνο μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες και η ελάχιστη διάρκεια να είναι 2 ημέρες ανά δραστηριότητα κινητικότητας. Η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι 8 ώρες ανά εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο παραμονής).

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Για άτομα με ειδικές ανάγκες προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

Έντυπο υλικό

Αίτηση   

Συμφωνία διδασκαλίας (Τeaching Αgreement)   

Σύμβαση   

Επιχορήγηση ERASMUS +   

Διαδικασία Μετακλήσεων – Παραστατικά   

Φόρμα – ERASMUS Έγκριση Ταξιδίων   

Έντυπο υλικό διμερών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.

κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr
και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email: vthoma@central.ntua.gr