Διεθνής Κινητικότητα

Πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ERASMUS+ σημειώνει 30 χρόνια ζωής, στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο διάστημα αυτό δια μέσου του ERASMUS+ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιχορηγήσει περισσότερο από 4 εκατομμύρια φοιτητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να μετακινηθούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για την πραγμάτωση τμήματος των σπουδών τους.

Από το 2015, το Erasmus+ απέκτησε διεθνή διάσταση συνδέοντας τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με πανεπιστημιακά Ιδρύματα εκτός Ευρώπης. Η νέα διεθνής διάσταση του Erasmus+. αποκαλείται International Credit Mobility (ICM)” και παρέχει τη δυνατότητα στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Erasmusνα συνάψουν Ιδρυματικές συμφωνίες με διεθνείς εταίρους. Δια μέσου των ανωτέρων συμπράξεων δύναται να πραγματωθούν κινητικότητες εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών και προσωπικού μεταξύ πανεπιστημίων σε διεθνές φάσμα.

H Διεθνής Κινητικότητα ως μία από τις δράσεις του Προγράμματος Erasmus+, παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) να μετακινηθούν σε χώρες εταίρους για σπουδές ή πρακτική άσκηση, για διδασκαλία ή επιμόρφωση, κατά περίπτωση. Με αυτό τον τρόπο οι μετακινούμενοι δύνανται να έρθουν σε επαφή με άλλους λαούς, πολιτισμούς, εκπαιδευτικά συστήματα και να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, γνώσεις που θα χρησιμεύσουν στη μετέπειτα πορεία τους.

Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for Participating Organizations Version 2.0 – November 2017

Εξερχόμενη κινητικότητα του Προγράμματος

Η διεθνής δράση του προγράμματος Erasmus+ είναι αλληλένδετα δεμένη με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική διάστασή του. Ακολουθεί έτσι την ίδια φιλοσοφία στις κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού σε συνεργαζόμενα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε χώρες εκτός Ευρώπης. Επισημαίνεται ότι οι διεθνείς κινητικότητες θεωρούνται ιδιαιτέρως προσοδοφόρες για τους μετακινούμενους δεδομένου ότι οι μετακινούμενοι, φοιτητές και προσωπικό, έχουν τη δυνατότητα να προάγουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, ενισχύοντας την προσωπική τους ανέλιξη. Αναλυτικά αναφέρουμε την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη βιωματικής διαπολιτισμικής μάθησης. Η διεθνής κινητικότητα δύναται να συμβάλει στη διάπλαση φοιτητών και προσωπικού, ως ευρωπαίοι πολίτες αλλά και ως πολίτες του κόσμου.

Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση και να αξιοποιήσουν με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να εκπαιδευτούν σε διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης ή να εργαστούν σε φορείς ή ιδρύματα και ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν.

Η διάρκεια της κινητικότητας για σπουδές κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών και για πρακτική άσκηση από 2 έως 12. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση την εγκεκριμένη πρόταση και χρηματοδότηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες των Σχολών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος για κάθε χώρα-εταίρο. Μπορούν επίσης, να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ήδη μια περίοδο Erasmus στο εξωτερικό, αρκεί να μην έχουν καλύψει το 12μηνο που προβλέπεται για τον κάθε κύκλο σπουδών.

Διαδικασία επιλογής φοιτητών για Σπουδές

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην πρόσκληση η οποία έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΜΠ.

Στη συνέχεια το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΜΠ θα ελέγξει τα παραστατικά που έχουν κατατεθεί και θα προωθήσει τις αιτήσεις των υποψηφίων στις Επιτροπές Αξιολόγησης των Σχολών, οι οποίες θα προβούν στον υπολογισμό των μορίων με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Ακολουθεί συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των Ακαδημαϊκών Συντονιστών, μετά το πέρας της οποίας γίνεται και η τελική επιλογή των υποψηφίων που θα μετακινηθούν.

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν και για τις ενέργειες που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη και τη χρηματοδότηση.

Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Τα μέλη του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Καθηγητές και Διοικητικό Προσωπικό, μπορούν να μετακινηθούν ως εξής:

Οι Καθηγητές στο πλαίσιο Διδασκαλίας, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές τους γνώσεις στα διάφορα επιστημονικά πεδία και δημιουργώντας επιπλέον δυνατότητες για μελλοντικές συνέργειες, ανάπτυξη δικτύων και βέλτιστων πρακτικών.

Το Διοικητικό Προσωπικό στο πλαίσιο Επιμόρφωσης, αξιοποιώντας τη μετακίνηση αυτή ως αρωγό στην ανάπτυξη διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων, βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και την απόκτηση επιμέρους γνώσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Ιδρύματός τους.

Η διάρκεια της κινητικότητας κυμαίνεται από 5 ημέρες έως 2 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ανάλογα με την εγκεκριμένη πρόταση και χρηματοδότηση.

Πληροφορίες για βίζα

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Η επιχορήγηση των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες κινητικότητας που προκύπτουν από τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, με βάση τον προϋπολογισμό αυτών των αναγκών. Οι δαπάνες αυτές επιχορηγούνται στο 100%, βάσει πραγματικού κόστους. Οι αιτήσεις επιπρόσθετης επιχορήγησης ΑΜΕΑ κατατίθενται από τους συμμετέχοντες στο γραφείο Erasmus+.

Πληροφορικό έντυπο επιχορήγησης ΑΜΕΑ