Βραχυχρόνια Κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα. Η διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα προκειμένου να απονέμει 3 ECTS. Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση*. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

Πράσινη μετακίνηση

Χρήση μέσων μεταφοράς για το κύριο μέρος της μετακίνησης με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

Για  να είναι επιλέξιμη μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας κινητικότητας  φοιτητών του προγράμματος Εrasmus+, π.χ. ένα θερινό εργαστήριο, στο πλαίσιο Σπουδών, πρέπει να υφίσταται προς υλοποίηση ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μεικτής Κινητικότητας -Blended  Intensive Programme (BIP) δια μέσω της σύμπραξης τουλάχιστον 3 Ιδρυμάτων,  που διαθέτουν χάρτη ERASMUS+, τα οποία να προέρχονται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος.  Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί η φυσική παρουσία φοιτητών από min 5 έως max 30 ημέρες και η υποχρεωτική εικονική παρουσία πριν ή/και μετά από τη φυσική. Ακολούθως πρέπει να  υπάρχει έγγραφη δέσμευση για απόδοση τουλάχιστον σε 3 ECTS σε όλους του συμμετέχοντες φοιτητές. Αυτή η δέσμευση καταγράφεται στο learning Agreement. Ένα εγκεκριμένο BIP πρέπει να περιλαμβάνει 15 έως 20 συμμετέχοντες  φοιτητές που πραγματώνουν εκπαιδευτική κινητικότητα στη εκάστοτε χώρα υποδοχής, σε ένα  συγκεκριμένο Ίδρυμά της το οποίο διοργανώνει το ΒΙΡ.

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Υποψηφίων Διδακτόρων

H βραχυχρόνια κινητικότητα Υποψηφίων Διδακτόρων,  μπορεί να υλοποιηθεί για σπουδές ή πρακτική άσκηση χωρίς  την ύπαρξη  εντατικού προγράμματος μικτής κινητικότητας-BIP  και χωρίς  την υποχρεωτική προσθήκη εικονικού στοιχείου, καθώς επίσης και χωρίς την υποχρέωση απονομής 3 ECTS,  αλλά δύναται να υλοποιηθεί ως μια βραχυχρόνια απλή κινητικότητα 5-30  ημερών σε κάποιο συνεργαζόμενο   Πανεπιστήμιο ακολουθώντας τη διαδικασία της κλασικής-μακροχρόνια κινητικότητας.

Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος Erasmus+ για τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση,  για να είναι δυνατή η χρηματοδότηση  της βραχυχρόνιας κινητικότητας των ΥΔ, επιβάλλεται να εφαρμοστούν τα εξής :

 • Να υφίσταται  Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η κινητικότητα.
 • Να προηγηθεί Πρόσκληση-Προκήρυξη για τη συμμετοχή ΥΔ στη συγκεκριμένη βραχυχρόνια κινητικότητα με καταγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης. ( Η πρόσκληση πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εκάστοτε Σχολής και να αποσταλεί στο γραφείο μας για να αναρτηθεί και στην κεντρική ιστοσελίδα του Erasmus+).
 • Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους με όλα τα παραστατικά όπως αναφέρονται στη διαδικασία της μακροχρόνια κινητικότητας συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας μάθησης ή πρακτικής άσκησης
 • Αξιολόγηση και επιλογή  των ΥΔ από τη  επιτροπή  Erasmus+ της εκάστοτε Σχολής.

H ανωτέρω επιλογή πρέπει να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Ευρωπαϊκών  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη χρηματοδότηση των επιλεγέντων ΥΔ.

Η διαδικασία της κινητικότητας αφορά μόνο τους επιλεγέντες εξερχόμενους ΥΔ και είναι παρόμοια με την κλασική- μακροχρόνια κινητικότητα ERASMUS+ Πρέπει να αποσταλεί στο γραφείο μας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της κινητικότητας, η επίσημη έγκριση της επιτροπής με τα ονόματα των επιλεγέντων,  οι οποίοι πρέπει στη συνέχεια  να περάσουν από το γραφείο μας, για  να συμπληρώσουν τη σύμβαση  και τα σχετικά παραστατικά της χρηματοδότησης.

Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας / Blended Intensive Programmes (ΒΙΡ)

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και μπορεί να είναι πολυετές.

Ενεργοποιώντας νέες και πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν την κινητικότητα με φυσική παρουσία, με μια εικονική δραστηριότητα, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των τύπων φοιτητών, από όλα τα υπόβαθρα, πεδία σπουδών και κύκλους. Ομάδες Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να οργανώσουν βραχυχρόνια εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας για σπουδές, διδασκαλία και επιμόρφωση φοιτητών και προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εντατικών προγραμμάτων μικτής κινητικότητας, ομάδες φοιτητών ή προσωπικού θα πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία στο εξωτερικό σε συνδυασμό με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα που θα διευκολύνει τη συνεργατική ανταλλαγή διαδικτυακής μάθησης και την ομαδική εργασία.

Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοιχτά σε φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων εκτός της εταιρικής σχέσης. Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme – BIP) θα πρέπει να υλοποιηθεί από τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία να διαθέτουν ECHE και να προέρχονται από τουλάχιστον 3 χώρες του Προγράμματος.
 • Επιπλέον, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή ίδρυμα που εδρεύει σε μια χώρα του Προγράμματος.
 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (ΒΙΡ) είναι 15 φοιτητές (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) προκειμένου να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 • Τα Ιδρύματα από Χώρες Εταίρους, μπορούν να συμμετέχουν και να στέλνουν συμμετέχοντες με δικά τους έξοδα. Οι συμμετέχοντες από Χώρες Εταίρους, δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων.
 • Το ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας, πρέπει να διαθέτει ECHE. Το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να έχει αιτηθεί χρηματοδότησης είτε ως μεμονωμένο ίδρυμα, είτε ως μέλος ενός Ομίλου που έχει αιτηθεί χρηματοδότησης.
 • Για τους φοιτητές που συμμετέχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να διαρκεί μεταξύ 5 ημερών και 30 ημερών και να συνδυάζεται με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα που διευκολύνει τη συνεργατική ανταλλαγή μάθησης στο διαδίκτυο και την ομαδική εργασία.
 • Μια μικτή κινητικότητα για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS.

Οι δαπάνες ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου (όπου ισχύει) για την κινητικότητα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, παρέχεται από το φορές αποστολής (και από το ίδρυμα υποδοχής στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις). Το ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας αιτείται χρηματοδότησης εκ μέρους όλων των ιδρυμάτων που διοργανώνουν από κοινού το πρόγραμμα, λαμβάνοντας 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα και με μέγιστο αριθμό επιχορηγούμενων τους 20 συμμετέχοντες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καθηγητές / εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Το ποσό της χρηματοδότησης καλύπτει τα κόστη που συνδέονται με τη διοργάνωση του Εντατικού Προγράμματος Μικτής Κινητικότητας (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου για τους συμμετέχοντες).

Κανόνες Βραχυχρόνιας Κινητικότητας

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Διάρκεια Κινητικότητας με φυσική παρουσία Ποσό Επιχορήγησης Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Εως την 14η ημέρα 70 ευρώ την ημέρα +100 ευρώ για όλη την περίοδο της κινητικότητας
Από την 15η έως την 30η ημέρα 50 ευρώ την ημέρα +150 ευρώ για όλη την περίοδο της κινητικότητας
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Οι φοιτητές και προσφάτως απόφοιτοι που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Αποστάσεις ταξιδιού Περίπτωση συνήθους μετακίνησης Περίπτωση πράσινης μετακίνησης
Μεταξύ 10 και 99 km 23 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 100 και 499 km 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 500 και 1999 km 275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 2000 και 2999 km 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 3000 και 3999 km 530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 4000 και 7999 km 820 ευρώ ανά συμμετέχοντα
Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 km 1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (Green Travel), δύναται να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

Πράσινη μετακίνηση (Green Travel)

Mετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).