Ανακοινωσεις
25
Ιαν
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος  2022-2023  ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 17η Απριλίου  2023

Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 30η Σεπτεμβρίου 2023

Ελάχιστη περίοδος κινητικότητας: δύο (2) μήνες

 Οι επιλεγέντες  φοιτητές θα  λάβουν για την περίοδο κινητικότητάς τους,  εφάπαξ  το 80% του συνόλου της επιχορήγησης ERASMUS+. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ανωτέρω επιχορήγησης να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα  πριν την αναχώρησή τους, υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+  μαζί με όλα  τα  απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους και εφόσον  έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr/gr/traineeship_mobility. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό».

 Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στη δ/νση email: praktikierasmusntua@gmail.com, και πρωτότυπα μόνο εφόσον ζητηθούν. Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ . Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θα ακυρώνεται αυτόματα. Μόλις ληφθεί και ελεγχθεί η αίτηση σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα.

 Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο “ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση” το οποίο είναι αναρτημένο  στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.