Ανακοινωσεις
17
Μαρ
2023
Γενικές

Ενημερώνουμε το προσωπικό του Ιδρύματος ότι υπάρχουν συνολικά είκοσι δύο (22) διαθέσιμες θέσεις στην κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο των Συμβάσεων 2020 & 2021 του προγράμματος Erasmus+. Δεδομένου ότι το διδακτικό προσωπικό δύναται να μετακινηθεί για διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στην κινητικότητα επιμόρφωσης θα δοθεί προτεραιότητα στο υπόλοιπο προσωπικό ΕΜΠ.

Οι διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας επιμόρφωσης σύμφωνα με τη Γενική Σύμβαση Erasmus+ 2020 είναι 11 και πρέπει να υλοποιηθούν  από 01/05/2023 έως 30/06/2023 που είναι η λήξη της ανωτέρω Σύμβασης. Οι υπόλοιπες 11 διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας επιμόρφωσης εντάσσονται στη Σύμβαση Erasmus+ 2021 και πρέπει να υλοποιηθούν από 01/05/2023 έως 31/10/2023 που είναι η λήξη της εν λόγω Σύμβασης. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή με επαναλαμβανόμενες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων κινητικότητας και μέχρι να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια της κινητικότητας για επιμόρφωση.

Οι κινητικότητες επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθούν σε  Πανεπιστήμια που διαθέτουν χάρτη Erasmus+ και δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και σε τομείς  της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης

Οι επιλέξιμες χώρες  του Προγράμματος Erasmus+ είναι:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία, Βόρεια Μακεδονία (FYROM).

Ο πίνακας των συνεργαζόμενων με το ΕΜΠ Ιδρυμάτων των ανωτέρω χωρών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (http://erasmus.ntua.gr). Αυτός ο πίνακας δεν είναι δεσμευτικός δεδομένου ότι η  κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να λάβει χώρα και σε πανεπιστήμια με τα οποία δεν έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες με το ΕΜΠ, τα οποία όμως πρέπει να είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η κινητικότητα επιμόρφωσης υλοποιείται μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ συμμετέχοντα, ΕΜΠ και φορέα υποδοχής.

Για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων κινητικοτήτων επιμόρφωσης, πρέπει ο φάκελος της αίτησης να ολοκληρώνεται 10 ημέρες πριν την έναρξη της κινητικότητας.

H συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εβδομάδα επιμόρφωσης – Staff Training Week) ή την παρακολούθηση και συμμετοχή σε εργασιακές δραστηριότητες σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ή σε άλλο συναφή οργανισμό, με σκοπό την επιμόρφωση.

Οι μετακινούμενοι θα λάβουν την ανάλογη χρηματοδότηση για την κινητικότητά τους σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Επιχορήγησης ERASMUS+, η οποία είναι:

α) Επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση του φορέα υποδοχής και με βάση το Distance Calculator (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator ).

β) Επιχορήγηση για τις δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι για κινητικότητα επιμόρφωσης διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι μόνιμος υπάλληλος του Ε.Μ.Π. ή ΙΔΑΧ ή να έχει σύμβαση  εξαρτημένης σχέσης εργασίας με το Ε.Μ.Π. (ΙΔΟΧ), η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 2. Η διάρκεια της επιμόρφωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 2-5 ημέρες  συν 2 ημέρες ταξιδίου από και προς τη χώρα υποδοχής (οι ημέρες ταξιδίου για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να είναι συνεχόμενες της περιόδου επιμόρφωσης).

Β. Υποβολή αίτησης

Περίοδος μετακίνησης

Σύμβαση Erasmus+ 2020:  11 θέσεις01/5/2023-30/06/2023

Σύμβαση Erasmus+ 2021:  11 θέσεις01/5/2023-31/10/2023

Προθεσμία υποβολής  έως 30/03/2023

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει  να υποβάλλει :

 1. Το έντυπο της αίτησης πλήρως συμπληρωμένο.
 2. Επιστολή Αποδοχής/Invitation Letter/Letter of Acceptance από το φορέα υποδοχής.
 3. Το έντυπο Training mobility agreement (συμφωνία επιμόρφωσης) υπογεγραμμένο από τον/την υποψήφιο/α και  από το Φορέα Υποδοχής.
 4. Αναλυτικό πρόγραμμαεπιμόρφωσης, τεκμηριωμένο για τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας του με το αντικείμενο της  επιμόρφωσης, για την αναγκαιότητα πραγματοποίησής του καθώς επίσης και για την προστιθέμενη αξία που θα επιφέρει  στην υπηρεσία του. Στην περίπτωση οργανωμένου προγράμματος επιμόρφωσης (Staff training week) επισυνάπτεται το ανάλογο  πρόγραμμα της εβδομάδας επιμόρφωσης.
 1. Βεβαίωση – έγκριση  μετακίνησης υπογεγραμμένη από τον/την Προϊστάμενο/η του Τμήματος  του υποψηφίου για το όφελος της μετακίνησης.

Η αίτηση ενδιαφέροντος υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην  κ. Α. Καπετανάκη, Υπεύθυνη του Γραφείου (email: iroffice@central.ntua.gr, τηλ.: 2107721017) με κοινοποίηση στην κ. Β. Θωμά (email: vthoma@central.ntua.gr,  τηλ.:  2107721199)

Για να είναι υλοποιήσιμες οι κινητικότητες επιμόρφωσης πρέπει ο φάκελος της αίτησης να ολοκληρώνεται 10 ημέρες πριν την έναρξη της κινητικότητας

 Γ. Κριτήρια Επιλογής

Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus.
 1. Βάσει του Προγράμματος Επιμόρφωσης που αναγράφεται συμφωνία επιμόρφωσης (Mobility Agreement for training) που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, μετά από τον έλεγχο συνάφειας του αντικειμένου εργασίας τους με το αντικείμενο της επιμόρφωσης.
 2. Στη περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων επιμόρφωσης θα μπουν πρόσθετα κριτήρια.

Μετακίνηση για επιμόρφωση πέραν της πρώτης φοράς  θα αξιολογείται μετά την έγκριση των αιτήσεων του προσωπικού που μετακινείται για πρώτη φορά και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Επίσης θα εγκρίνεται μόνο για διαφορετικούς προορισμούς και προγράμματα  από τα ήδη υλοποιηθέντα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του ν. 4186 /13(ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 Δ. Έγκριση αιτήσεων επιμόρφωσης 

 • Μετά την έγκριση η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, μόνον εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα έγκρισης ταξιδίου στο Γραφείο  Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και έχει λάβει με  ηλεκτρονικό μήνυμα απάντηση για την έγκριση της.
 • Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων http://erasmus.ntua.gr / Κινητικότητα Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. από τις 10.00-12.00 (Διεύθυνση Σπουδών,  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199, email: vthoma@central.ntua.gr )

σχετικα αρχεια
Όνομα: Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος.pdf, Ημερομηνία: 17-3-2023, Μέγεθος: 151 KB