Επικοινωνία

Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διεύθυνση Σπουδών
Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος, Γρ. 106
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 , 15780 Ζωγράφου

κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr
κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email:vthoma@central.ntua.g