ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ERASMUS+" 2019-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΟΠΑ & ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση  σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (έναρξη κινητικότητας 01/09/2020 λήξη κινητικότητας 30/09/2021), ότι η καταληκτική ημερομηνία για την  υποβολή αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2020.

Έναρξη της περιόδου κινητικότητας: 1η Σεπτεμβρίου 2020
Λήξη της περιόδου κινητικότητας: 30η Σεπτεμβρίου 2021
Ελάχιστη περίοδο κινητικότητας  δύο ( 2 ) μήνες
Μέγιστη περίοδο κινητικότητας  έξι ( 6 ) μήνες

Οι επιλεγέντες  φοιτητές θα  λάβουν εφάπαξ  για την περίοδο κινητικότητάς τους  το 80% του συνόλου της επιχορήγησης  ERASMUS+. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκαταβολή της ανωτέρω επιχορήγησης να έχουν καταθέσει 1,5 μήνα  πριν την αναχώρησή τους, υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+  μαζί με όλα  τα  απαιτούμενα παραστατικά. Το υπόλοιπο 20%, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιστροφή τους και εφόσον  έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την τη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+.
Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί  να μετακινηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, πέραν των έξι μηνών, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση,   θα επιλέγονται μόνο εφόσον δηλώσουν εγγράφως ότι  θα χρηματοδοτήσουν από ιδίους πόρους το διάστημα πέραν των έξι μηνών.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.  http://erasmus.ntua.gr και στο ανωτέρω Γραφείο (Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Γραφείο 105, κ. Σ. Πιτσικάλη, τηλ 210-7724056 &  κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017) από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 09.00 έως τις 12.00.

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ανωτέρω ιστοσελίδα, στο «Έντυπο υλικό», και θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται, ως συνημμένα αρχεία pdf, και στις δύο δ/νσεις  email που ακολουθούν: ntuaerasmus@gmail.com, iroffice@central.ntua.gr και πρωτότυπα μόνο εφόσον ζητηθούν.

Τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται σε ένα αρχείο pdf μέγιστης χωρητικότητας 9ΜΒ

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν την υποβολή των αιτήσεων πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους το έγγραφο “ERASMUS+/διαδικασία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση” το οποίο είναι αναρτημένο  στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Ελληνικά