Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση (STT)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει στους ομίλους πρακτικής άσκησης
του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Παντείου Πανεπιστημίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Αφορά στην κινητικότητα προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό τη επιμόρφωση  σε Ίδρυμα-εταίρο του εξωτερικού.

Το προσωπικό του Ιδρύματος αποστολής που συμμετέχει στην επιμόρφωση πρέπει να εργάζεται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού  Χάρτη Erasmus αλλά δεν απαιτείται το Ίδρυμα Υποδοχής να διαθέτει Πανεπιστημιακό  Χάρτη Erasmus.  

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  κινητικότητας προσωπικού  για επιμόρφωση  οφείλουν να λάβουν ενεργά μέρος στις διαλέξεις και στα εργαστήρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιμόρφωσης . Τα αγγλικά είναι η γλώσσα της επικοινωνίας, ως εκ τούτου, απαιτείται  πολύ καλή γνώση  .

Το προσωπικό  που πληροί  τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ για επιμόρφωση  στο εξωτερικό   πρέπει να αναζητήσει Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα  επιμόρφωσης και να λάβει σε πρώτη φάση Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από το ανωτέρω Ίδρυμα. Στη συνέχεια σε συνεργασία με το Ίδρυμα Υποδοχής  επεξεργάζεται το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης .

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης, αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν και προβλεπόμενες δραστηριότητες. Το τελικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πρέπει επισήμως να συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων πριν την αναχώρηση  τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης   όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής και να καταγράφεται στο έντυπο  συμφωνία Επιμόρφωσης (STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT)

το οποίο στη συνέχεια υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τα Ιδρύματα Προέλευσης και Υποδοχής το οποίο θα πρέπει να αποστείλει και σχετική πρόσκληση προς το για επιμόρφωση προσωπικό.

Στη περίπτωση που το Ίδρυμα Υποδοχής  διοργανώνει εβδομάδα επιμόρφωσης(Erasmus Staff Week) τότε πρόγραμμα Επιμόρφωσης για το προσωπικό του Ιδρύματος αποστολής που συμμετέχει είναι το πρόγραμμα της   εβδομάδας επιμόρφωσης.

Η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν επιχορήγηση προκειμένου να επιμορφωθούν πραγματοποιείται βάσει του ’’Προγράμματος Επιμόρφωσης’’(Mobility Agreement for training) που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μετά από συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής.

Μετά την τελική έγκριση κατανέμονται  στο προσωπικό  με τυχαία σειρά οι θέσεις επιμόρφωσης   του ομίλου ΟΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟΥ και οι θέσεις επιμόρφωσης   ERASMUS+ ΕΜΠ

Το προσωπικό  που έχει  επιλεγεί και οι Συμφωνίες  επιμόρφωσης   τους είναι  πλήρως υπογεγραμμένες και το οποίο έχει καταλάβει θέσεις επιμόρφωσης   του ομίλου ΟΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟΥ ακολουθει τις διαδικασίες των αντίστοιχων ομίλων. Πρέπει να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των  Πανεπιστημίων ΟΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟΥ( συντονιστές αντίστοιχων ομίλων) τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας

Το προσωπικό  που έχει  επιλεγεί και οι Συμφωνίες επιμόρφωσης   είναι  πλήρως υπογεγραμμένες και το οποίο έχει καταλάβει θέσεις επιμόρφωσης   ERASMUS+ ΕΜΠ,  θα πρέπει οπωσδήποτε να παραλάβει, να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ένα μήνα πριν  την αναχώρησή του, την Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση , μαζί με τα παραστατικά που ζητούνται.

Η κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση θα πρέπει να διαρκεί από 5 εργάσιμες ημέρες έως 2 μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 Για άτομα με ειδικές ανάγκες προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

 
Για περισσότερες Πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος στις
κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr
και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email:vthoma@central.ntua.gr

Έντυπο υλικό

Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση ΕΜΠ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑ  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αίτηση  doc, pdf
Συμφωνία Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for Training) doc, pdf
Σύμβαση Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση doc, pdf
Επιχορήγηση ERASMUS +
Απόδοση – Παραστατικά

Εβδομάδα επιμόρφωσης (Erasmus Staff Week)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αίτηση προσωπικού ΑΜΕΑ, ( ΦΕΚ 193 17.9.2013,  N,4186-17.9.2013 )
Φυλλάδιο για τα άτομα με αναπηρίες, σε ηλεκτρονική μορφή 
 

 

 

Ελληνικά