Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση (STT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΜΠ

Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση ΕΜΠ

Αφορά στην κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την επιμόρφωση  σε ανώτατο  Ίδρυμα-εταίρο ή σε συναφή οργανισμό του εξωτερικού.  Η επιμόρφωσης  έχει την μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό με την συμμετοχή του προσωπικού  σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες κ.α.) ή παρακολούθησης προγραμμάτων εργασίας.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+:
Το Ίδρυμα Υποδοχής του εξωτερικού που υποδέχεται το μέλος του προσωπικού πρέπει να είναι  κάτοχος του Πανεπιστημιακού  Χάρτη Erasmus+  ή να έχει συνάψει Διμερής Συμφωνία με το  Πανεπιστήμιο  αποστολής (ΕΜΠ).
- Οι Επιχειρήσεις Υποδοχής  πρέπει να είναι ενεργές στην αγορά εργασίες στο πεδίο της εκπαίδευσης.
- Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  κινητικότητας προσωπικού  για επιμόρφωση  οφείλουν να λάβουν ενεργά μέρος στις διαλέξεις και στα εργαστήρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιμόρφωσης . Τα αγγλικά είναι η γλώσσα της επικοινωνίας, ως εκ τούτου, απαιτείται  πολύ καλή γνώση .

Η διαδικασία για την συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι η εξής:

- Το προσωπικό  που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ για επιμόρφωση  στο εξωτερικό   πρέπει :
 α) να πάρει έγγραφη έγκριση του προϊσταμένου της υπηρεσίας του  για την απουσία του την περίοδο της επιμόρφωσης
 β) να αναζητήσει Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο οποίο θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα  επιμόρφωσης και να λάβει σε πρώτη φάση Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) από το ανωτέρω Ίδρυμα. Στη συνέχεια σε συνεργασία με το Ίδρυμα Υποδοχής  επεξεργάζεται το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης, αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν και προβλεπόμενες δραστηριότητες. Το τελικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πρέπει επισήμως να συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων πριν την αναχώρηση  τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης   όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής και να καταγραφεί  στο έντυπο  συμφωνία Επιμόρφωσης (STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT) το οποίο στη συνέχεια υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τα Ιδρύματα Προέλευσης και Υποδοχής.

Στη περίπτωση που το Ίδρυμα Υποδοχής  διοργανώνει εβδομάδα επιμόρφωσης(Erasmus Staff Week) τότε πρόγραμμα Επιμόρφωσης για το προσωπικό του Ιδρύματος αποστολής που συμμετέχει είναι το πρόγραμμα της   εβδομάδας επιμόρφωσης.
- Η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν επιχορήγηση προκειμένου να επιμορφωθούν πραγματοποιείται βάσει του ’’Προγράμματος Επιμόρφωσης’’(Mobility Agreement for training) που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μετά από τον έλεγχο συνάφειας του αντικειμένου εργασίας τους με το αντικείμενο της  επιμόρφωση.  
-  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι μία φορά κατ’ ακαδημαϊκό  έτος. Προτεραιότητα έχουν όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  ERASMUS+ για πρώτη φορά.
- Ο αριθμός των επιλεγέντων προς μετακίνηση μελών προσωπικού και οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης ERASMUS+ εξαρτάται  από ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει το ΕΜΠ από το ΙΚΥ. Για το λόγω αυτό όταν  υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+ θα μπαίνουν πρόσθετα κριτήρια  εκλεξιμότητας όπως  χρόνια υπηρεσίας, θέση ευθύνης και γλωσσικό επίπεδο της απαιτούμενης ξένης γλώσσας. Θα γίνεται κατάταξη σε πίνακα των αιτηθέντων προς επιμόρφωση  βάση των ανωτέρω κριτηρίων και θα επιλέγονται οι πρώτοι για τους οποίους επαρκεί το διαθέσιμο κονδύλι  χρηματοδότησης.
- Οι εργαζόμενοι στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που διαχειρίζονται το  Πρόγραμμα ERASMUS+ και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Σπουδών που υπάγεται το ανωτέρω γραφείο εξαιρούνται από τα ανωτέρω και διακινούνται με την σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους.    

Μετά την τελική έγκριση κατανέμονται  στο προσωπικό  με τυχαία σειρά οι θέσεις επιμόρφωσης   του ομίλου ΟΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟΥ και οι θέσεις επιμόρφωσης   ERASMUS+ ΕΜΠ
Το προσωπικό 
που έχει  επιλεγεί και οι Συμφωνίες  επιμόρφωσης   τους είναι  πλήρως υπογεγραμμένες και το οποίο έχει καταλάβει θέσεις επιμόρφωσης   του ομίλου ΟΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟΥ ακολουθει τις διαδικασίες των αντίστοιχων ομίλων. Πρέπει να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των  Πανεπιστημίων ΟΠΑ και ΠΑΝΤΕΙΟΥ( συντονιστές αντίστοιχων ομίλων) τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας
Το προσωπικό  που έχει  επιλεγεί και οι Συμφωνίες επιμόρφωσης   είναι  πλήρως υπογεγραμμένες και το οποίο έχει καταλάβει θέσεις επιμόρφωσης   ERASMUS+ ΕΜΠ,  θα πρέπει οπωσδήποτε να παραλάβει, να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ένα μήνα πριν  την αναχώρησή του, την Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση , μαζί με τα παραστατικά που ζητούνται.

Η κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση θα πρέπει να διαρκεί από 5 εργάσιμες ημέρες έως 2 μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Για άτομα με ειδικές ανάγκες προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

Α) Προσδιορισμός ύψους υποτροφίας

Προκειμένου να προσδιορίσει κάποιος μετακινούμενος το ύψος της υποτροφίας την οποία δικαιούται, θα πρέπει να συμβουλευτεί το επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο "Παραδείγματα Υπολογισμού Υποτροφίας Κινητικότητας Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση. doc".

Υπενθυμίζουμε πως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετακίνηση για διάστημα μικρότερο των 2 ημερών, ενώ αν η μετακίνηση ξεπερνά τις 5 εργάσιμες ημέρες, αποζημιώνονται μόνο οι πρώτες 5. Στον αριθμό των ημερών σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται η αποζημίωση μπορεί να προστεθούν - εφόσον δικαιολογείται από τα ανάλογα παραστατικά, π.χ. εισιτήρια - και 2 ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα πριν την έναρξη της κινητικότητας και μία ημέρα μετά δηλαδή. Ως προς το ύψος της αποζημίωσης για μετακίνηση, προσδιορίζεται ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση από το ίδρυμα αποστολής στο ίδρυμα υποδοχής. Προσοχή: ακόμη και σε περίπτωση ενδιάμεσων πτήσεων μέχρι τον τελικό προορισμό, το ύψος της αποζημίωσης για μετακίνηση προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο βάσει της απόστασης μεταξύ ιδρύματος αποστολής και ιδρύματος υποδοχής. Αν π.χ. κάποιος από ίδρυμα με έδρα την Ρώμη μεταβεί σε ίδρυμα με έδρα το Ελσίνκι με ενδιάμεση στάση στο Άμστερνταμ, η αποζημίωση θα υπολογιστεί όχι βάσει της απόστασης Ρώμη-Άμστερνταμ+Άμστερνταμ-Ελσίνκι αλλά απευθείας Ρώμη-Ελσίνκι. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν και στο σχετικό έντυπο. Αν κάποιος μετακινούμενος δεν είναι σίγουρος για το ύψος της υποτροφίας την οποία δικαιούται, είναι προτιμότερο να απευθυνθεί στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Για περισσότερες Πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος στις
κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr
και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email:vthoma@central.ntua.gr

Έντυπο υλικό

Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση ΕΜΠ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑ  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αίτηση  doc, pdf
Συμφωνία Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for Training) doc, pdf
Σύμβαση Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση doc, pdf
Επιχορήγηση ERASMUS +
Απόδοση – Παραστατικά
ΦΟΡΜΑ -ERASMUS EΓΚΡΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ​

 

Εβδομάδα επιμόρφωσης (Erasmus Staff Week)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αίτηση προσωπικού ΑΜΕΑ, ( ΦΕΚ 193 17.9.2013,  N,4186-17.9.2013 )
Φυλλάδιο για τα άτομα με αναπηρίες, σε ηλεκτρονική μορφή 

 

 

Ελληνικά