Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS “NESSIE”

Ελληνικά

Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS “NESSIE” ανταλλαγής φοιτητών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας

Τελευταία προκήρυξη για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 22.03.2015

Συνημμένα: