Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία:

Αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό τη διδασκαλία σε Ίδρυμα-εταίρο του εξωτερικού.
Η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν επιχορήγηση για κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία πραγματοποιείται βάσει σύντομου ‘’Προγράμματος διδασκαλίας’’ (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT) που υποβάλουν οι υποψήφιοι μετά από συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής. Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, αναμενόμενα αποτελέσματα.
Πριν την αναχώρηση το τελικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας πρέπει επισήμως να συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης   όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει προς το  μέλος του  διδακτικού προσωπικού σχετική πρόσκληση.
Η  κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και  πραγματοποιείται μόνο μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού  Χάρτη Erasmus. 
Η συνολική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες και η ελάχιστη διάρκεια να είναι 2 ημέρες ανά δραστηριότητα κινητικότητας. Η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι 8 ώρες ανά εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο παραμονής).

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.
Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Για άτομα με ειδικές ανάγκες προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

Για περισσότερες Πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π.,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος 
κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr
και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email:vthoma@central.ntua.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Αίτηση doc, pdf
Συμφωνία διδασκαλίας (Τeaching Αgreement) docx, pdf
Σύμβαση doc, pdf
Επιχορήγηση ERASMUS +
Διαδικασία Μετακλήσεων – Παραστατικά
ΦΟΡΜΑ -ERASMUS EΓΚΡΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ​
Διαδικασία Έγκρισης Αδειών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Αίτηση προσωπικού ΑΜΕΑ , ( ΦΕΚ 193 17.9.2013N,4186-17.9.2013 )
Φυλλάδιο για τα άτομα με αναπηρίες, σε ηλεκτρονική μορφή 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΜΕΡΩΝ

Έντυπο Διαπανεπιστημιακής Συμφωνίας
Ελάχιστες απαιτήσεις για τη σύναψη συμφωνίας
Κωδικοί Επιστημονικών Πεδίων

Ελληνικά