Πρόγραμμα LLP/ERASMUS Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες (2013/2014)

Ελληνικά

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.

Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρίες και περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί: βλέπε συνημένο