Υποβολή υποψηφιοτήτων στο πρόγραµµα "Vulcanus ίn Japan" 2013-14 για πρακτική άσκηση φοιτητών ευρωπαϊκών χωρών σε Ιαπωνικές βιοµηχανίες.

Ελληνικά

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2013 (αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το φάκελό του στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) ή 20 Ιανουαρίου 2013 (αν τον αποστείλει με σφραγίδα ταχυδρομείου προς τη Γενική Δ/νση ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι αιτήσεις υποψηφιότητας οφείλουν να περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα πρωτότυπα έντυπα:

1. Αίτηση υποψηφιότητας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά (CV)
3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα (Letter of Motivation) σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται στους ενδιαφερόμενους
4. Μια (1) συστατική επιστολή από Καθηγητή της Σχολής του υποψηφίου στα Αγγλικά (letter of recommendation)
5. Αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία της οικείας Σχολής με επεξήγηση της κλίμακας βαθμολογίας και μετάφραση στα αγγλικά.
6. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της οικείας Σχολής
7. Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίων όχι επικυρωμένα)
8. Πιστοποιητικό υγείας (στα αγγλικά)
9. CD-ROM με τα προσωπικά δεδομένα σε φύλλο του Excel συμπληρωμένο και αποθηκευμένο σε Excel 2007 κατά το υπόδειγμα που υπάρχει στο σύνδεσμο που ακολουθεί: http://documents.eu-japan.eu/vulcanus_japan/af_data.xls
10. Φωτοτυπία από όλα τα ανωτέρω έγγραφα με την ίδια σειρά (δεν χρειάζεται αντίγραφο του CD-ROM)

Oι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Αυγούστου 2014) και θα χρηματοδοτηθούν με με JPY ¥ 1,900,000(~18.000 Ευρώ), για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής.
Η στέγαση θα καλυφθεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση.

Πληροφορίες στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π., Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφείο 106