Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση( LLP)/Erasmus Κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό την διδασκαλία/επιμόρφωση

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση( LLP)/Erasmus 

Κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με σκοπό την διδασκαλία/επιμόρφωση

-Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία:

Αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό τη διδασκαλία σε Ίδρυμα-εταίρο του εξωτερικού. 

Η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν επιχορήγηση για κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία πραγματοποιείται βάσει σύντομου ‘’Προγράμματος διδασκαλίας’’ που υποβάλουν οι υποψήφιοι μετά από συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής. Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Πριν την αναχώρηση το τελικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας πρέπει επισήμως να συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης   όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει προς το  μέλος του  διδακτικού προσωπικού σχετική πρόσκληση.

Η  κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες και  πραγματοποιείται μόνο μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού  Χάρτη Erasmus. 

Επίσης για τη διδασκαλία  απαιτούνται πέντε (5) ώρες διδασκαλίας κατ’ ελάχιστον (δηλαδή τουλάχιστον μία ημέρα). Μία ελάχιστη διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών συνιστάται ιδιαίτερα για να υπάρξει εποικοδομητική συμβολή στο πρόγραμμα διδασκαλίας και τη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η μέγιστη  διάρκεια ορίζεται στις έξι (6) εβδομάδες

-Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση:

Αφορά στην κινητικότητα προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό τη επιμόρφωση  σε Ίδρυμα-εταίρο του εξωτερικού

Η επιλογή των ατόμων που θα λάβουν επιχορήγηση προκειμένου να επιμορφωθούν πραγματοποιείται βάσει ’’Προγράμματος Επιμόρφωσης’’ που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μετά από συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά βάση τα ακόλουθα: στόχους και προστιθέμενη αξία της κινητικότητας, περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης, αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες που θα αποκτηθούν και προβλεπόμενες δραστηριότητες. Το τελικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πρέπει επισήμως να συμφωνηθεί με ανταλλαγή επιστολών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων πριν την αναχώρηση  τόσο από το Ίδρυμα Προέλευσης   όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει σχετική πρόσκληση προς το για επιμόρφωση προσωπικό.

Το προσωπικό του Ιδρύματος αποστολής που συμμετέχει στην επιμόρφωση πρέπει να εργάζεται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχο του Πανεπιστημιακού  ΧάρτηErasmus αλλά δεν απαιτείται το Ίδρυμα Υποδοχής να διαθέτει Πανεπιστημιακό  ΧάρτηErasmus.

Η κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση θα πρέπει να διαρκεί από 5 εργάσιμες ημέρες έως 6 εβδομάδες

Η υποτροφία και για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού συμβάλλει στην κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης. Για άτομα με ειδικές ανάγκες προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση 

Για περισσότερες Πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος στις κ. Α. Καπετανάκη  τηλ. 210-7721017 email: iroffice@central.ntua.gr και κ. Β. Θωμά τηλ. 210-7721199 email:vthoma@central.ntua.gr

Ελληνικά